Klauzula informacyjna

PayTel Klauzula informacyjna

PayTel S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza działająca zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich Kontrahentów. Dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”), informujemy, że:

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 14 („PayTel”).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

(i) wykonania zawartych z PayTel umów, w tym:
a. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie;
b. kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją umowy; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umów z PayTel, których jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

(ii) wypełnienia obowiązków prawnych, w tym ciążących na PayTel jako Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie określonym w odrębnych przepisach:
a. podatkowych i rachunkowych;
b. zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO);
c. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia tych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

(iii) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
PayTel, w tym:
a. prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
b. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przy czym na użycie niektórych środków komunikacji wymagana jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda;
c. prowadzenia analiz statystycznych;
d. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
e. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa); podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji tych prawnie usprawiedliwionych interesów PayTel (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(iv) prowadzenia dodatkowych wobec pkt (iii) działań marketingowych, w tym kontaktowania się z Państwem w celach związanych z tymi działaniami marketingowymi, w razie udzielenia na to przez Państwa odrębnej, uprzedniej, dobrowolnej zgody – podstawą prawną jest powyższa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

(v) innych, wynikających z udzielanych przez Państwa zgód, każdorazowo opisanych w takiej treści takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane? Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów z PayTel. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie i wykonywanie umów z PayTel.

Jak długo przechowujemy dane?
Dane będą przechowywane przez PayTel przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu PayTel dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych.

PayTel przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa z PayTel umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego PayTel przechowuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym rozwiązano z Państwem umowy. Wskazane w tym akapicie dane osobowe PayTel może przechowywać dłużej, o ile zażąda tego uprawniony organ nadzoru.

Dane osobowe, które PayTel przetwarza na podstawie przepisów podatkowych albo rachunkowych jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym odpowiednio upłynął termin płatności podatku albo operacje i transakcje związane z zawartymi z PayTel umowami zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Dane osobowe, które PayTel przetwarza w celu prowadzenia działań marketingowych własnych usług, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody.

Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze to będą one przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?
Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane spółkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy PayTel, a także podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe, doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie szereg usług w ramach procesów naszej działalności gospodarczej. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PayTel (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PayTel, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PayTel.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel. W takim przypadku PayTel przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PayTel ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług PayTel. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez PayTel poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem zdania następującego. Państwa dane osobowe mogą ewentualnie zostać przekazane do Państwa trzeciego w przypadku przekazania tych danych organizacjom kartowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków związanych z zapobieganiem oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO). Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Czy profilujemy Państwa dane bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?
PayTel nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z PayTel?
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do PayTel w formie:
a) elektronicznej na adres poczty e-mail: iod@paytel.pl; lub pisemnej na adres: PayTel S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami