best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Polityka informacyjna

I. Postanowienia Ogólne.
PayTel Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką” lub „PayTel SA”), jako Krajowa Instytucja Płatnicza (zwana dalej „KIP”) i instytucja zaufania publicznego, stawia na przejrzystość swoich działań. W tym celu udostępnia wszystkim zainteresowanym informacje o Spółce i oferowanych rozwiązaniach przy jednoczesnym zapewnieniu jawności oraz staranności aktualnych informacji. PayTel SA zapewnia równy dostęp do informacji o Spółce, w zakresie określonych prawem. PayTel SA zastrzega, iż nie przekazuje informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, danych osobowych, transakcyjnych lub wrażliwych dla operacyjnego funkcjonowania Spółki. Dane takie są przekazywane wyłącznie osobom uprawnionym, określonym w odrębnych przepisach prawa.

Polityka Informacyjna (zwana dalej „Polityką”), jest uszczegółowiona w poniżej wskazanym zakresie:

 1. Zasady informowania przyszłych klientów PayTel SA;
 2. Zasady informowania klientów PayTel SA;
 3. Zasady przekazywania informacji akcjonariuszom PayTel SA;
 4. Zakres informacji udostępnianych na portalu www.paytel.pl.
   

§ 1
 

 1. Realizacja Polityki przez Spółkę polega na:
  1. wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa , w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;
  2. umacnianiu pozytywnego wizerunku PayTel SA oraz budowania wzajemnego zaufania pomiędzy klientem a PayTel SA;
  3. zapewnianiu możliwie najwyższego standardu obsługi klienta w zakresie świadczonych usług;
  4. przekazywaniu informacji o Spółce i jej działalności wszystkim zainteresowanym (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę określoną odrębnymi przepisami prawa);
 2. Podejmując działania w zakresie Polityki PayTel SA stosuje również zasady ładu korporacyjnego oraz zasady etyczne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu określone w szczególności w Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; 
 3. Kluczowe informacje o Spółce i jej działalności udostępniane przez PayTel SA na zewnątrz powinny być w miarę możliwości uprzednio przekazywane pracownikom Spółki.

 

II. Zasady informowania potencjalnych Klientów PayTel SA

§ 2

 1. Potencjalni klienci chcący otrzymać informację na temat Spółki lub jej ofertę mają do dyspozycji poniższe formy kontaktu:
  1. strona WWW – www.paytel.pl,
  2. adres e-mail – teleserwis|paytel.pl| |teleserwis|paytel.pl
  3. formularz kontaktowy na stronie WWW – w zakładce nasza oferta,
  4. infolinia – pod numerem 801-090-108, (18) 521 18 00
  5. bezpośrednie, indywidualne spotkanie z przedstawicielem handlowym w siedzibie klienta.
 2. W ramach realizacji działań informacyjnych, PayTel SA przekazuje potencjalnym klientom informacje przygotowane ze starannością, przejrzyste, rzetelne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. 
 3. PayTel SA dokłada starań, aby wszelkie informacje były udzielane bez zwłoki.
 4. Wszelkie informacje udzielane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli przepisy prawa przewidują termin informacji udziela się w określonym terminie. 
 5. W sytuacji gdy obowiązujące przepisy prawa zabraniają przekazania potencjalnemu klientowi danej informacji, informuje się potencjalnego klienta o przyczynach niemożności jej przekazania, chyba że udzielenie takiego wyjaśnienia jest niedozwolone zgodnie z przepisami prawa.
 6. PayTel SA chroni dane osobowe potencjalnych klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach zachowania poufności przez PayTel SA można znaleźć w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.paytel.pl.

III. Zasady informowania Klientów PayTel SA

§ 3

 1. Klienci chcący otrzymać informację na temat Spółki mają do dyspozycji poniższe formy kontaktu:
  1. strona WWW – www.paytel.pl,
  2. adres e-mail – teleserwis|paytel.pl| |teleserwis|paytel.pl
  3. formularz kontaktowy na stronie WWW – w zakładce kontakt,
  4. infolinia – pod numerem 801-090-108, (18) 521 18 00
  5. bezpośrednie, indywidualne spotkanie z opiekunem klienta w siedzibie klienta.
 2. W ramach realizacji działań informacyjnych, PayTel SA przekazuje klientom informacje przygotowane ze starannością, przejrzyste, rzetelne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. 
 3. Kluczowe informacje o awariach, trudnościach operacyjnych i innych działaniach losowych mających wpływ na funkcjonowanie rozwiązań u klientów będą umieszczane na stronie Spółki (www.paytel.pl).
 4. PayTel SA dokłada starań, aby wszelkie informacje były udzielane bez zwłoki.
 5. Wszelkie informacje udzielane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli przepisy prawa lub wiążąca klienta i PayTel SA umowa lub regulamin przewiduje określony termin informacji udziela się w określonym terminie. 
 6. W sytuacji gdy obowiązujące przepisy prawa zabraniają przekazania klientowi danej informacji, informuje się klienta o przyczynach niemożności jej przekazania, chyba że udzielenie takiego wyjaśnienia jest niedozwolone zgodnie z przepisami prawa.
 7. PayTel SA chroni dane osobowe klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach zachowania poufności przez PayTel SA można znaleźć w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.paytel.pl.

IV. Zasady przekazywania informacji akcjonariuszom PayTel SA

§ 4

 1. PayTel SA udziela akcjonariuszowi informacji na Walnym Zgromadzeniu na następujących zasadach: 
  1. Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących PayTel SA, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
  2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z PayTel SA powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
  3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 
  4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. 
  5. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2. 
  6. Spółka niezwłocznie, biorąc pod uwagę ograniczenia dotyczące określonych informacji, przekazuje akcjonariuszowi informacje, o ile są one niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  7. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 
 2. PayTel udostępnia akcjonariuszowi sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinie i raporty biegłego rewidenta.
 3. Termin udostępnienia dokumentów wskazanych w pkt 2 to najpóźniej piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. PayTel SA udostępnia akcjonariuszowi dokumenty w swojej siedzibie, aby akcjonariusz miał zapewnione warunki swobodnego i spokojnego zapoznania się z dokumentami.
 5. Nadzór nad udostępnianymi informacjami pełni Rada Nadzorcza Spółki.


V. Zakres informacji, które Spółka udostępnia na portalu internetowym www.paytel.pl.

§ 5

 1. PayTel udostępnia na portalu internetowym www.paytel.pl następujące informacje:
  1. skład organów Spółki;
  2. osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań (podane z imienia i nazwiska);
  3. informacja o zasadach składania reklamacji / skargi, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami;

VI. Postanowienia końcowe.

§ 8

 1. Polityka wprowadzana jest uchwałą Zarządu PayTel SA i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Polityka Informacyjna jest przeglądana minimum raz w roku i modyfikowana w sytuacjach: 
  1. wykrycia niezgodności lub niejasności w zapisach polityki;
  2. zmiany przepisów prawa;
  3. zmiany strategii Spółki.
 3. Za dokonanie przeglądu polityki odpowiada Audytor Wewnętrzny.
 4. Zarząd zatwierdza weryfikację Polityki. 
 5. Zmiany Polityki wymagają zachowania formy w jakiej Polityka została wprowadzona.