best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”).

PayTel S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza działająca zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich kontrahentów.

Dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150, o kapitale zakładowym w wysokości 58.293.558 PLN wpłaconym w całości („PayTel”).


Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. wykonania zawartych z PayTel umów, w szczególności Umowy o Usługi PayTel, Umowy najmu Terminali lub innych, a także podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym:
  1. umożliwienia Państwu korzystania z naszych usług;
  2. rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących naszych usług;
  3. obsługi innych zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  4. kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym ciążących na PayTel jako Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie określonym w odrębnych przepisach:
  1. zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO);
  2. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel, w tym:
  1. prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
  2. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przy czym na użycie niektórych środków komunikacji wymagana jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda;
  3. prowadzenia analiz statystycznych;
  4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
  5. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?

PayTel jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartych z PayTel umów, których Państwo jesteście stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umów z PayTel.

PayTel jest również uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania jego prawnie usprawiedliwionych interesów, w zakresie opisanym powyżej.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są również przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych oraz wypełniania obowiązków związanych z zapobieganiem oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO) oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby działań marketingowych z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą do takich działań jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda.


Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów z PayTel oraz świadczenie usług przez PayTel na Państwa rzecz.


Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane przez PayTel przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu PayTel dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych.

PayTel przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa z PayTel umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe zawarte w rejestrach transakcji i dokumentach ich dotyczących, PayTel jest zobligowany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.

Dane osobowe, które PayTel przetwarza na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych jest obowiązany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które PayTel przetwarza w celu prowadzenie działań marketingowych własnych usług, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody.


W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.


Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na Państwa rzecz na podstawie zawartych z PayTel umów, w szczególności organizacjom kartowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PayTel (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PayTel, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PayTel.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z PayTel, Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.


Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel. W takim przypadku PayTel przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PayTel ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług PayTel. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.


Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez PayTel poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem zdania następującego. Państwa dane osobowe mogą ewentualnie zostać przekazane do Państwa trzeciego w przypadku przekazania tych danych organizacjom kartowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków związanych z zapobieganiem oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO). Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.


Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

PayTel nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.


W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z PayTel?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do PayTel w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: iod|paytel.pl| |iod|paytel.pl; lub
 2. pisemnej na adres: PayTel S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.


Dziękujemy za czas poświęcony przez Państwa na lekturę tego dokumentu.