best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

W związku z uchwaleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” będących załącznikiem do Uchwały nr 218/2014, Zarząd PayTel S.A. oświadcza, że wprowadził „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Treść „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego z 2014 r. pod poz. 17 (Uchwała Nr 218/2014), dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl.

Jednocześnie Zarząd PayTel S.A. informuje o odstąpieniu od stosowania określonych postanowień „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” ze względu na zasady proporcjonalności i adekwatności, które uzasadniają częściowe odstąpienie od ich pełnego stosowania w PayTel S.A. bądź stosowanie ich w zmodyfikowanej postaci. Treść zasady oraz uzasadnienie ich modyfikacji lub wyłączenia została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka redakcyjna dokumentu KNF

Treść zasady ładu korporacyjnego.

Uzasadnienie dla wyłączenia bądź modyfikacji zasady

Rozdział 4 § 25 ust. 1

Organ nadzorujący.
Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.

Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą Spółki ma charakter stały, jednak ze względu na skalę działalności Spółki oraz zasadę adekwatności posiedzenia organu nadzorującego - Rady Nadzorczej - odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Rozdział 5 § 29 ust. 3

Polityka wynagradzania.
Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej.

Ze względu na skalę działalności Spółki oraz zasadę adekwatności, dana zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane zgodnie z odpowiednimi przepisami przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział 5 § 30 ust. 1

Polityka wynagradzania.
Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie wynagrodzenia zmiennego.

Ze względu na skalę działalności Spółki, zasadę adekwatności oraz zasadę proporcjonalności Rada Nadzorcza PayTel S.A. nie wprowadziła regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka organu lub z tytułu umowy o pracę. Członkom Zarządu PayTel S.A. nie przysługują nagrody lub premie regulaminowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może przyznać premię uznaniową.

Jednocześnie wskazać należy, iż PayTel S.A. nie zarządza aktywami na ryzyko klienta, a co za tym idzie, nie prowadzi nadzoru i zarządzania tymi aktywami.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego