best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Słownik

Agent

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego albo oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych, a w odniesieniu do pieniądza elektronicznego - w zakresie jego wykupu.

Źródło: art. 2 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Agent rozliczeniowy (ang. acquirer)

Dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, umożliwiającej wykonanie transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

Źródło: art. 2 ust. 1a Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Akceptant (ang. merchant)

Odbiorca inny niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą. Innymi słowy jest to osoba fizyczna lub prawna która podpisuje umowę z agentem rozliczeniowym, na mocy której zostaje zainstalowany terminal z możliwością przyjmowania transakcji bezgotówkowych.

Źródło: art. 2 ust. 1b Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Instrument płatniczy

Zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

Źródło: art. 2 ust. 10 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Karta płatnicza

Karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków. Wyróżniamy dwa podstawowe typy kart płatniczych:

Karty debetowe - karta płatnicza umożliwiająca wykonywanie transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu.

Karty kredytowe - karta płatnicza umożliwiająca wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu.

Źródlo: art. 2 ust. 15a, 15aa, 15ab Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Krajowa instytucja płatnicza

Osoba prawna, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. W ramach prowadzonej przez siebie działalności instytucja płatnicza może wykonywać następujące czynności (w zależności od uzyskanych zgód zgód):

 1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
 3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3;
 4. wydawaniu instrumentów płatniczych;
 5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;
 7. wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest dostawcy usług telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

PayTel SA uzyskał zezwolenie i został wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP32/2015.

Źródło: art. 2 ust. 16 i art. 3 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Krajowa transakcja płatnicza

Transakcję płatniczą, w przypadku której dostawca płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: art. 2 ust. 16a Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Odbiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej.

Źródło: art. 2 ust. 18 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Opłata akceptanta

Opłata z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, na którą składa się:

 1. opłata interchange,
 2. opłata systemowa,
 3. marża agenta rozliczeniowego.

Źródło: art. 2 ust. 19aa Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Opłata interchange

Opłata ustalona przez organizację kartową opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, uiszczaną przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej.

Źródło: art. 2 ust. 19a Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Opłata systemowa

Opłata z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, stanowiącą przychód organizacji kartowej.

Źródło: art. 2 ust. 19ab Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Organizacja kartowa

Podmiot określający zasady wydawania i akceptowania kart płatniczych, zawierający umowy z wydawcami kart płatniczych lub agentami rozliczeniowymi. W materiałach branżowych lub naukowych wymiennie stosowna jest również nazwa „Organizacja Płatnicza”.

Źródło: art. 2 ust. 19b Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Płatnik

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze.

Źródło: art. 2 ust. 22 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

System płatności

System transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i znormalizowanych regułach oraz wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, w szczególności system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2013 r. poz. 246 i 1036), zwanej dalej „ustawą o ostateczności rozrachunku”.

Źródło: art. 2 ust. 27 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Transakcja płatnicza

Zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłaty, transfer lub wypłatę środków pieniężnych.

Źródło: art. 2 ust. 29 Źródło: art. 2 ust. 22 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Trwały nośnik informacji

Nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Źródło: art. 2 ust. 30 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Użytkownik

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy.

Źródło: art. 2 ust. 34 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Wydawca karty płatniczej (ang. Issuer)

Dostawca wydający kartę płatniczą do dyspozycji płatnika (art. 2 ust. 35c ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011.199.1175 z późn. zm.).

Źródło: art. 2 ust. 35c Ustawy o usługach płatniczych z dnia 23 września 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).